Scroll Top

Temperamenty

Cholerik

Silné stránky

Pevná vůle. Má silnou přirozenou schopnost vybudovat si dobrý a pevný charakter.
Je praktický.
Má bystrý rozum
Nebojí se překážek. Umí jít za svým cílem. Kde to ostatní vzdávají, on pokračuje dál.
Dynamický, vstřícný, optimistický, komunikativní, cílevědomý, rozený vůdce, má pevnou vůlí,
nebojí se změn, rozhodný, dobrý organizátor.

Slabé stránky

Je tvrdý. Málo se dokáže vžít do situace druhých.
Útočný a prchlivý. Často je umíněný a nepoddajný.
Sebevědomý. Své plány prosazuje tvrdostí a útočením.
Pyšný a panovačný. Nedůvěřuje schopnostem ostatních. Druhé lidi považuje za nástroje pro sebe a
své plány. Myslí si, že účel světí prostředky.
Pomstychtivý
Prozaický, nudný a nespokojený, suchý a studený. Nemá čas ani zájem pro někoho jiného.
Rád soutěží, neumí spolupracovat, problém s autoritami.

Duchovní rozměr osobnosti

Je rozumářský, potřebuje spíš vidět, než slyšet. Velmi málo se zajímá o náboženství. Návštěva církve
je pro něj mrhání časem.
Obrácení u něj probíhá rozhodně, bez váhání a odkládání. To, co potřebuje, je praktické křesťanství
s viditelnými následky.
Potřebuje se osvobodit od své sobeckosti. Stává se dobrým aktivním křesťanem pro každý den.
Pokud je osvobozen od své pýchy, stává se dobrým a praktickým vůdcem. Střízlivě posuzuje lidi. Ví,
co a jak se musí udělat. Uvede druhé do pohybu a dá jim důvěru.
Potřebuje porozumění a citlivé vedení od dřívějších vůdců (kteří ho nesmějí brát jako konkurenci).
Rád poznává nové věci a uvádí je do života.
Sebekázní musí bojovat proti vzteku a agresivitě, naučit se pokoře a práci a spolupráci pod vedením
druhých.
Jeho akčnost vede k zanedbávání vnitřního křesťanského života. Lehce si pro to nachází omluvu.
Musí proti tomuto sklonu vytrvale bojovat, jinak se stane vyprahlým křesťanem, který se vyčerpal
při práci a zapomněl přijmout pomoc „shora“.
U cholerika je silné nebezpečí rebelie a vzpoura proti autoritám, tedy i proti Bohu. Nesmí hledat v
Bibli bič na ostatní.

 

Melancholik

Tichý, nenáročný, samotář, spíše pesimista, nemá rád hluk a shon, má rád řád a organizovanost.

Silné stránky

Hluboký, přemýšlivý, analytický, vážný, cílevědomý, tvůrčí, miluje seznamy, mapy, grafy a čísla.
Svědomitý v detailech, oceňuje krásu a inteligenci, perfekcionista (hledání dokonalosti je břímě jeho
života), spořivý, starostlivý a soucitný, málo se zajímá o přítomnost.
Bohatá a citlivá povaha. Nemá pouze jemný, ale i hluboký cit.
Důkladnost. Odmítá povrchnost a nestálost (opak sangvinika).
Zná své vlastní meze. Je cílevědomý.
Věrnost. Spolehlivost. Nerad slibuje. Slib je pro něj věcí cti. Je pečlivý a pořádný.

Slabé stránky

Vztahovačnost. Všechno, co se ho dotýká, má pro něj přehnanou důležitost. Ničivě neustále zkoumá
sám sebe.
Je velmi citlivý a nedůvěřivý. Cítí se podceňovaný. Jeho nedůvěra může vést k duševní poruše
(stihomamu).
Nedělá kompromisy. Těžko odpouští.
Těžce se s ním vychází. Jeho zjev a rozhovory působí stísňujícím dojmem. Vším a všemi zklamán.
Nikdo neodpovídá jeho očekávání. Je mrzutý, zlostný, nepřátelský, zasmušilý a hašteřivý.
Pesimistický. Všechno poměřuje ideálními měřítky.
Hrdý. Na druhé se dívá svrchu.
Pasivní, nerozhodný a nepraktický. Převládají u něho city a intelekt, ne vůle. Jeho důkladné a hluboké
myšlení mu brání v rychlém rozhodování.
Snílek, který se často cítí být povolán k převzetí obzvláště těžkých úkolů.
Dá se lehce ovlivňovat. Vzpomínky na něj mají velký vliv.
Více než druzí prožívá strach a pocity viny a frustrace.

Duchovní rozměr osobnosti

Jeho obrácení je opravdové. Pokušení jsou duchovního rázu. Málo cítí vděčnost a radost, rychle
zapomíná na Boží milosrdenství. Většinou hřeší prostřednictvím rozumu a ducha (ve svých přáních,
představách a myšlenkách). Rozhodující boj musí vést se svým ponořením do sebe.
Musí zapomenout sám na sebe, udělat Ježíše centrem svého uvažování.
Ve svém boji musí vydržet každý den. Potřebuje kázeň!
Služba druhým ho odvede od sebestřednosti.
Rozpoznat, že hloubání a snění ho odvádí od skutečného života.
Učit se žít v přítomnosti a zdolávat nástrahy každého konkrétního dne.
Být méně kritický k ostatním a vidět i své chyby.
Má bohaté a hluboké myšlenky. Jeho kázání má vřelost. Posluchače nezískává lehce, ale dokáže si je
udržet.
Mezi křesťany je stálým a spolehlivým členem.
Dokáže silně toužit – svojí touhou po Bohu a Božím království dokáže nakazit lidi kolem sebe.

 

Sanvinik

Sangvinik je citový, okázalý, vstřícný, optimistický, přitažlivý pro ostatní, vřelý, dotekově založený
(má sklon své přátele v jednom kuse hladit, líbat, objímat a laskat; melancholici před ním utíkají),
upovídaný, vypravěč, má smysl pro dramatičnost, má krátkou paměť, nespolehlivý, nesoustředěný, s
malou výdrží, málo sebekritický, udivený, dětsky prostý, věčné dítě, nadšený, bezprostředný,
zvědavý, ochotný, tvůrčí a barvitý, inspirující, snadno se spřátelí.

Silné stránky

Schopnost žít v přítomnosti, je realista, žije nyní
Dokáže se vžít do myšlenek a pocitů druhých lidí – má přijímací a soucitnou povahu
Je velmi citlivý a soucitný – raduje se s radujícími a truchlí se zarmoucenými – hodí se pro péči o
nemocné, má vrozené vlohy pro zacházení s dětmi.
Žíje plným životem, je podnikavý.

Slabé stránky

Nestálý a povrchní – žije tak silně v přítomnosti, že ztrácí souvislosti svého života, nestálý ve svých
sklonech a práci. Chybí rovnováha a střízlivost.
Nespolehlivý – je sice upřímný a myslí to dobře, ale ve své nestálosti a povrchnosti zůstává prostý a
naivní, bez jakéhokoliv záměru zapomene na své sliby i povinnosti. Slibuje napravo a nalevo a v tom
okamžiku je pevně rozhodnut slib dodržet, ale hned na všechno zapomene. Pak hledá výmluvy, aby
dokázal, že slib skutečně nemohl dodržet. Nikdy nemůžeme vědět, zda jeho sliby budou nebo
nebudou dodrženy.

Duchovní rozměr osobnosti

Pravé obrácení (k Bohu) sangvinika je velmi těžké, má strach před konečným rozhodnutím.
Nemusíme ho vést k tomu, aby následoval, ale k tomu, aby volil.
Každodenní vytrvalost ve víře je pro sangvinika velmi těžká. Kvůli jeho nestálosti je pro něj velmi
těžké být pravidelně v kontaktu s Bohem na modlitbách a při čtení Bible. Jeho dobrá předsevzetí se
velmi rychle rozplynou. Potřebuje stále nové senzace.
Má dobré vlohy pro kázání a mluvení. Často ale spoléhá na svůj dar řeči místo na přípravu pomocí
modlitby a meditace, čtení a studia.
Musí pracovat na své nespolehlivosti a slabé vůli. Je třeba, aby promyslel problém a úkoly dříve, než
se dá do díla, aby je nenechal nedokončené.

 

 

Flegmatik

Silné stránky

S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech povahových typů. Pro své rodiče představuje požehnání,
protože je spokojený všude, kam ho strčíte.
Má rád přátele, ale je šťastný i o samotě. Umí se snadno přizpůsobit každé situaci. Je cílevědomý.
Mezi ostatními představuje tlumenou osobnost, dobře odolává tlakům. Ke všemu přistupuje klidně,
věci řeší postupně, je prostě bezproblémový. Obdivuhodnou vlastností je zachovat si klid,
chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace.
Nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry. Je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá
velké naděje. Je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá
administrativní práci. Snaží se kolem sebe udržovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel
problémů. Má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, je nejlepším přítelem. Nikoho neuráží,
umí poslouchat, nemá potřebu mluvit, umí být vrbou nebo chápajícím publikem.

Slabé stránky

Neumí se pro cokoliv nadchnout a neexistuje situace, která by ho rozčílila. Brání se jakýmkoliv
změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Vypadá jako lenoch, odkládá věčně práci nebo se jí
úplně vyhýbá. Nerad nese odpovědnost za svůj život.
Nedává najevo své city, zdá se být strašně mdlý. Nerad říká ne. Bojí se učinit rozhodnutí.

Duchovní rozměr osobnosti

Flegmatik má problémy s konečným rozhodnutím a celým odevzdáním se pro Boha. Má tendenci
váhat a oddalovat. Těžko svou víru projevuje a sdílí. Dělá mu problém víru převést do činů.
Pokud se pro boha rozhodne a naučí se být užitečný, pak je jeho víra stálá, stabilní a je pro druhé
povzbuzením a posilou. Bývá dobrým diakonem, protože je trpělivý a laskavý, nedělá mu problémy
naslouchat a podporovat i chybující.

Leave a comment